marți, 22 mai 2018

Oferta 2018-2019Evenimente


 • 2010 - la 20 ani de la înfiinţare, în unitate îşi desfăşoară activitatea un colectiv format din 78 cadre didactice şi didactice auxiliare, 13 nedidactice şi 840 elevi, repartizaţi în 36 clase, cuprinşi în următoarele forme de învăţământ şi specializări: învăţământ liceal – curs de zi şi curs seral (Filiera tehnologică, Profil tehnic, Tehnician operator tehnici de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician transporturi, Tehnician electrotehnist,Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii, Tehnician mecatronist,Tehnician electrician electronist auto), An de completare(Electrician exploatare joasă tensiune, Mecanic auto, Tinichigiu–vopsitor auto), Şcoală de arte şi meserii (Lucrător în electrotehnică, Lucrător în mecanica de motoare, Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri).2009 - Grupul Şcolar „George Bibescu” participa la proiectul ECVET-ASSET - SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
 • 2009 - Grupul Şcolar „George Bibescu” iniţiază şi demarează proiectul POSDRU „Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier” – (CMATC).
 • 2006 -2009 - Grupul Şcolar I.C.M. "George Bibescu" este autorizat ca Centru pentru formarea adulţilor în meseriile tinichigiu carosier şi mecanic auto.
 • 2005 - Acreditarea şcolii ca Academie Locala CISCO.
 • 2000-2002 - Grupul Şcolar I.C.M. „George Bibescu” Craiova, prin Ordinul Ministrului Educatiei Naţionale, este desemnat "unitate reprezentativă".
 • 01.09.1997 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 devine Grupul Şcolar I.C.M. "George Bibescu", la propunerea consiliului profesoral.
 • 10.02.1997 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 se mută într-un nou local, cu 24 săli de clasă, 3 laboratoare şi o sală de sport, situat pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 101.
 • 1995 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3, în urma unei severe selecţii, devine Şcoală pilot în Programul Phare – VET RO 9405, familia ocupaţională „Mecanică şi tehnologia materialelor”. În cadrul programului, cadrele didactice din şcoală au elaborat 20 standarde ocupaţionale, 17 standarde de pregătire profesională pentru şcoala profesională şi postliceală, pentru meserii cu pregătire de bază în domeniul mecanic, electromecanic şi electric. De asemenea au fost elaborate 3 curricula pentru anul I Şcoala profesională şi postliceală, 7 curricula pentru anul al II-lea, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice, precum şi 19 portofolii metodologice pentru aplicarea programelor analitice la anul II Şcoala profesională.
 • 1994 - Şcoala este inclusă în programul de reforma a învăţământului, coordonat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ("Management" şi "Predarea fizicii pe bază de concepte").
 • 1991 - Includerea şcolii în rândul şcolilor pilot şi asociate UNESCO.
 • 1.09.1990 - ia naştere Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 urmare a reorganizării reţelei şcolare, prin divizarea Liceului Industrial „Nicolae Titulescu”. Primul colectiv a fost format din 30 cadre didactice şi 546 elevi, repartizati în 14 clase, cu specializarile: Electrician, montator întretinere şi reparatii instalatii electrice industriale şi echipamente de automatizare, Electromecanic auto, Lăcătuş mecanic, Tinichigiu auto, Mecanic maşini şi utilaje, Prelucrator prin aşchiere, Sudor, Vopsitor. Sediul şcolii se afla în clădirea atelierelor Liceului Teoretic "Nicolae Titulescu".